با بیش از 20 سال فعالیت مستمر در  ساخت خودروهای آتش نشانی ، تجهیز، تعمیر، بازسازی و غیره… به صورت مستمر و پویا فعالیت داشته و در توسعه صنعت ایمنی و آتش نشانی و تامین نیازهای کیفی و کمی برای تمامی ارگان های دولتی ، شهرداری و بخصوص مشتریان .